Hrvatski zavod za zapošljavanje je kao i svake godine prema statističkoj analizi tržišta rada objavio Preporuku za obrazovnu upisnu politiku.  

Sukladno preporukama sadržanim u Strategiji EU 2020 te inicijativi “Nove vještine za nove poslove” o važnosti razvoja novih kompetencija temeljenih na potrebama tržišta rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje izrađuje Plan i metodologiju praćenja, analize i predviđanja potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima, kao i preporuke za obrazovnu upisnu politiku koje se prosljeđuju nadležnom ministarstvu i županijskim uredima u svrhu planiranja upisne politike.

Analiza i prognoza potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima provodi se na osnovi statističkih podataka i relevantnih pokazatelja o zapošljavanju nezaposlenih osoba prema obrazovnom programu koji su završile, podataka o nedostatku radnika pojedinih zvanja dobivenih Anketom poslodavaca te kvalitativnih dojmova savjetnika stečenih iskustvom posredovanja pri zapošljavanju.

Analizom je ustanovljeno da je na nacionalnoj razini uglavnom nezadovoljena potreba na razini sveučilišnih studija. Već je dugi niz godina ustanovljena potreba u poljima anglistike, medicine, farmacije, logopedije, rehabilitacije, elektrotehnike, računarstva i strojarstva te matematike i fizike, dok je broj mladih s kvalifikacijama ekonomije i prava u mnogim županijama prevelik u odnosu na potrebe.

Što se tiče srednjeg obrazovanja, programi za kojima postoje deficitarne potrebe su su najčešće trogodišnji strukovni programi kao što su: pekar, mesar, slastičar, kuhar, konobar, tesar i zidar, dok su od četverodišnjih programa deficitarna zanimanja medicinskih sestara. S druge strane, zanimanja za kojima je potražnja manja od ponude su ekonomisti, komercijalisti, upravni referenti, ali i frizeri i prodavači.

Facebook Comments